Map of Tamilnadu

Thursday, June 25, 2015

மயங்கொலிச் சொற்கள் - ஒலி வேறுபாட்டுச் சொற்கள்


TEST TEST TEST !!!!! ண, ன பொருள் வேறுபாடு அணல் - தாடி, கழுத்து அனல் - நெருப்பு அணி - அழகு அனி - நெற்பொறி அணு - நுண்மை அனு - தாடை, அற்பம் அணுக்கம் - அண்டை, அண்மை. அனுக்கம் - வருத்தம், அச்சம் அணை - படுக்கை, அணைத்துக் கொள்ளுதல் அனை - அன்னை, மீன் அணைய - சேர, அடைய அனைய - அத்தகைய அண்மை - அருகில் அன்மை - தீமை, அல்ல அங்கண் - அவ்விடம் அங்கன் - மகன் அண்ணம் - மேல்வாய் அன்னம் - சோறு, அன்னப்பறவை அண்ணன் - தமையன் அன்னன் - அத்தகையவன் அவண் - அவ்வாறு அவன் - சேய்மைச் சுட்டு, ஆண்மகன் ஆணகம் - சுரை ஆனகம் - துந்துபி ஆணம் - பற்றுக்கோடு ஆனம் - தெப்பம், கள் ஆணி - எழுத்தாணி, இரும்பாணி ஆனி - தமிழ் மாதங்களுள் ஒன்று ஆணேறு -ஆண்மகன் ஆனேறு - காளை, எருது ஆண் - ஆடவன் ஆன் - பசு ஆணை - கட்டளை, ஆட்சி ஆனை - யானை இணை - துணை, இரட்டை இனை - இன்ன, வருத்தம் இணைத்து - சேர்த்து இனைத்து - இத்தன்மையது இவண் - இவ்வாறு இவன் - ஆடவன், (அண்மைச் சுட்டு) ஈணவள் - ஈன்றவள் ஈனவள் - இழிந்தவள் உண் - உண்பாயாக உன் - உன்னுடைய உண்ணல் - உண்ணுதல் உன்னல் - நினைத்தல் உண்ணி - உண்பவன், ஒருவகைப் பூச்சி உன்னி - நினைத்து, குதிரை ஊண் - உணவு ஊன் - மாமிசம் எண்ண - நினைக்க என்ன - போல, வினாச்சொல் எண்ணல் - எண்ணுதல் என்னல் - என்று சொல்லுதல் எண்கு - கரடி என்கு - என்று சொல்லுதல் ஏண் - வலிமை ஏன் - வலிமை, ஒரு வினைச்சொல் ஏணை - தொட்டில் ஏனை - மற்றது ஐவணம் - ஐந்து வண்ணம் ஐவனம் - மலை நெல் ஓணம் - ஒரு பண்டிகை ஓனம் – எழுத்துச்சாரியை கணகம் - ஒரு படைப்பிரிவு கனகம் - பொன் கணப்பு - குளிர்காயும் தீ கனப்பு - பாரம், அழுத்தம் கணி - கணித்தல் கனி - பழம், சுரங்கம், சாரம் கணம் - கூட்டம் கனம் -பாரம் கண்ணன் - கிருஷ்ணன் கன்னன் - கர்ணன் கண்ணி - மாலை, கயிறு, தாம்பு கன்னி - குமரிப்பெண், உமை, ஒரு ராசி கணை - அம்பு கனை - ஒலி, கனைத்தல் கண் - ஓர் உறுப்பு கன் - கல், செம்பு, உறுதி கண்று - அம்பு கன்று - அற்பம், இளமரம், குட்டி, கைவளை கண்ணல் - கருதல் கன்னல் - கரும்பு, கற்கண்டு காண் - பார் கான் - காடு, வனம் காணம் - பொன், கொள் கானம் - காடு, வனம், தேர், இசை காணல் - பார்த்தல் கானல் - பாலை கிணி - கைத்தாளம் கினி - பீடை கிண்ணம் - வட்டில், கிண்ணி கின்னம் - கிளை, துன்பம் குணி - வில், ஊமை குனி - குனிதல், வளை குணித்தல் - மதித்தல், எண்ணுதல் குனித்தல் - வளைதல் குணிப்பு - அளவு, ஆராய்ச்சி குனிப்பு - வளைப்பு, ஆடல் கேணம் - செழிப்பு, மிகுதி கேனம் - பைத்தியம், பித்து கேணி - கிணறு கேனி - பித்துப் பிடித்தவர் கோண் - கோணல், மாறுபாடு கோன் - அரசன் சாணம் - சாணைக்கல், சாணி சானம் - அம்மி, பெருங்காயம் சுணை - கூர்மை, கரணை சுனை - நீரூற்று சுண்ணம் - வாசனைப்பொடி சுன்னம் - சுண்ணாம்பு, பூஜ்ஜியம் சேணம் - மெத்தை சேனம் - பருந்து சேணை - அறிவு சேனை - படை சோணம் - பொன், சிவப்பு, தீ, சோணகிரி சோனம் - மேகம் சோணை - ஒரு நதி, சேரன் மனைவி சோனை - மழைச்சாரல், மேகம் தண் - குளிர்ச்சி தன் - தன்னுடைய தணி - தணித்தல் தனி - தனிமை தாணி - தான்றிமரம் தானி - இருப்பிடம், பண்டசாலை, தாணு - சிவன், தூண், நிலைப்பேறு தானு - காற்று திணை - ஒழுக்கம், குலம் தினை - தானியம், ஒருவகைப் புன்செய்ப்பயிர் திண்மை - உறுதி தின்மை - தீமை திண் - வலிமை தின் - உண் துணி - துணிதல், கந்தை துனி - அச்சம், ஊடல் நீட்டித்தல் தெண் - தெளிவு தென் - தெற்கு, அழகு நண்பகல் - நடுப்பகல் நன்பகல் - நல்லபகல் நணி - அணி (அழகு) நனி - மிகுதி நாண் - வெட்கம், கயிறு நான் - தன்மைப் பெயர் நாணம் - வெட்கம் நானம் - புனுகு, கவரிமான் பணி - வேலை, கட்டளையிடு பனி - துன்பம், குளிர், சொல், நோய் பணை - முரசு, உயரம், பரந்த பனை - ஒருவகை மரம் பண் - இசை பன் - அரிவாள், பல பண்ணை - தோட்டம் பன்னை - கீரைச்செடி பண்ணுதல் - செய்தல் பன்னுதல் - நெருங்குதல் பண்ணி - செய்து பன்னி - சீப்பு, பனிநீர், மனை, சணல் பண்மை - தகுதி பன்மை - பல பணித்தல் - கட்டளையிடுதல் பனித்தல் - துளித்தல், தூறல், விரிந்த பட்டணம் - நகரம் பட்டினம் - கடற்கரை நகர் பாணம் - நீருணவு பானம் - அம்பு புணை - தெப்பம் புனை - இட்டுக்கட்டுதல், கற்பனை புண் - காயம் புன் - கீழான பேணம் - பேணுதல் பேனம் - நுரை பேண் - போற்று, உபசரி பேன் - ஓர் உயிரி மணம் - வாசனை, திருமணம் மனம் - உள்ளம், இந்துப்பு மணை - மரப்பலகை, மணவறை மனை - இடம், வீடு மண் - தரை, மண்வகை மன் - மன்னன், பெருமை மண்ணை - இளமை, கொடி வகை மன்னை - தொண்டை, கோபம் மாணி - அழகு, பிரம்மசாரி மானி - மானம் உடையவர் மாண் - மாட்சிமை மான் - ஒரு விலங்கு முணை - வெறுப்பு, மிகுதி முனை - முன்பகுதி, துணிவு, முதன்மை வணம் - ஓசை வனம் - காடு, துளசி வண்மை - வளப்பம், கொடை வன்மை - உறுதி, வலிமை வண்ணம் - நிறம், குணம், அழகு வன்னம் - எழுத்து, நிறம் வாணகம் - அக்கினி, பசுமடி வானகம் - மேலுலகம் வாணம் - அம்பு, தீ, மத்தாப்பு வானம் - ஆகாயம், மழை வாணி - கலைமகள், சரஸ்வதி வானி - துகிற்கொடி ல, ழ, ள பொருள் வேறுபாடு அலகு - பறவையின் மூக்கு, அளவு, ஆண்பனை அழகு - வனப்பு அளகு - சேவல், பெண்கூகை அலகம் - திப்பிலி அளகம் - வெள்ளெருக்கு, நீர் அலகை - கற்றாழை, பேய் அளகை - அளகாபுரி, பெண் அழம் - பிணம் அலம் - கலப்பை அளம் - உப்பு அலத்தல் - அலட்டல், அலைதல் அளத்தல் - அளவிடுதல், மதித்தல் அலவன் - ஆண்நண்டு அளவன் - அளப்பவன், உப்பு எடுப்போன் அழி - அழித்துவிடு அலி - பேடி, காகம், விருச்சிகராசி அளி - கருணை, கள், வண்டு அல்லல் - துன்பம் அள்ளல் - வாரி எடுத்தல் அழை - கூப்பிடு அலை - கடல், நீரலை, அலைதல் அளை - தயிர், நண்டு, புற்று அவல் - பள்ளம், உணவுப் பொருள் அவள் - பெண் (சேய்மைச்சுட்டு) அல் - இரவு அள் - அள்ளி எடு, நெருக்கம் உலவு - நட உளவு - ஒற்று உழவு - கலப்பையால் உழுதல் உழி - இடம், பொழுது உளி - தச்சுக் கருவிகளுள் ஒன்று உலு - தானியப் பதர் உழு - நிலத்தை உழு உளு - உளுத்துப் போதல் உலை - கொல்லன் உலை, நீருலை உழை - பாடுபடு, பக்கம், கலைமான் உளை - பிடரி மயிர், சேறு, தலை உழுவை - புலி உளுவை - மீன்வகை எல் - கல், மாலை, சூரியன் எள் - எண்ணெய்வித்து, நிந்தை எலு - கரடி எழு - எழுந்திரு, தூண் ஒலி - சப்தம், நாதம், காற்று ஒழி - அழி, தவிர், கொல், துற ஒளி - வெளிச்சம், மறை(த்துவை) ஒல் - ஒலிக்குறிப்பு ஒள் - அழகு, உண்மை, அறிவு, ஒளி கலகம் - போர், அமளி, இரைச்சல் கழகம் - சங்கம், கூட்டமைப்பு கழங்கம் - கழங்கு, விளையாட்டுக் கருவி களங்கம் - குற்றம், அழுக்கு கலி - கலியுகம், பாவகை, சனி கழி - கோல், மிகுதி, உப்பளம் களி - மகிழ்வு, இன்பம் கலை - ஆண்மான், சந்திரன், கல்வி கழை - மூங்கில், கரும்பு, புனர்பூசம் களை - அழகு, புல் பூண்டு, அயர்வு கல் - மலை, பாறை, சிறுகல் கள் - மது, தேன் கலம் - கப்பல், பாத்திரம் களம் - இடம், போர்க்களம், இருள் காலி - ஒன்றுமில்லாதது, வெற்றிடம் காளி - துர்க்கை, மாயை காழி - சீர்காழி (ஊர்) காலை - பொழுது, விடியற்பொழுது காளை - காளைமாடு, இளைஞன் காலம் - பொழுது, நேரம் காளம் - எட்டிமரம், சூலம் கிலி - அச்சம், பயம் கிழி - கிழித்துவிடு, முடிப்பு (பொன்) கிளி - பறவை, வெட்டுக்கிளி கிழவி - முதியவள், மூதாட்டி கிளவி - சொல், மொழி குலி - மனைவி குழி - பள்ளம், பாத்தி, பன்னீரடிச் சதுரம், வயிறு குளி -நீராடு குலம் -ஜாதியின் உட்பிரிவு, இனம், குடி குளம் -நீர்நிலை, கண்மாய், ஏரி குலை - கொத்து, மனம் தடுமாறுதல் குழை - குண்டலம், குழைந்துபோதல் குலவி - மகிழ்ந்திருத்தல் குழவி - குழந்தை, இளமை, யானைக் கன்று அம்மிக்கல் குளவி - ஒரு வண்டு, காட்டுமல்லி குலிகம் -சிவப்பு, இலுப்பை குளிகம் -மருந்து, மாத்திரை குவலை -துளசி, கஞ்சா குவளை - குவளை மலர், சொம்பு, ஒரு பேரெண் கூலம் - தானியம், கடைத்தெரு கூளம் - குப்பை கூலி - ஊதியம் கூளி(யார்) - பேய், காளை, வீரர், படைவீரர், வணங்கி நிற்பவர், ஏவலாளர் கொலு - அரசசபை, திருவோலக்கம்(தெய்வசபை), உல்லாசமாக வீற்றிருத்தல் கொழு - மழு, கலப்பையில் மாட்டும் பெரிய இரும்பு, கொழு கொழுத்து இருத்தல் கொளு - புறப்பொருள் வெண்பாமாலைத் துறை, பொருந்துவாய் கொலை - கொல்லுதல் கொளை - கோட்பாடு, பயன், இசைப்பாட்டு, தாளம் கொல்லாமை - கொலை செய்யாமை கொள்ளாமை - ஏற்றுக்கொள்ளாமை, அடங்காமை கொல்லி - உயிர்க்கொல்லி, ஒரு மலை கொள்ளி - கொள்ளிக்கட்டை கொல்லை - புழக்கடை, தரிசுநிலம் கொள்ளை - திருடுதல், மிகுதி கோலம் - அழகு, அலங்காரம் கோளம் - உருண்டை, வட்டம் கோலை - மிளகு கோழை - வீரமற்றவன், கபம் கோளை - குவளை, எலி கோல் - மரக்கொம்பு, அம்பு, குதிரைச்சம்மட்டி, தண்டு, யாழ்நரம்பு கோள் - கிரகம் கோலி - இலந்தை, விளையாடும் குண்டு கோழி - உறையூர், விட்டில், பறவை கோளி - பூவாது காய்க்கும் மரம், ஆத்தி, ஆலம் சலம் - நீர், சிறுநீர், குளிர் சளம் - பொய், துன்பம், வஞ்சனை சாலை - பாடசாலை, பொது மண்டபம், அறக்கூடம் சாளை - கடல்மீன் சாழை - குடிசை, குச்சு சுழித்தல் - சுழலுதல், நீர்ச்சுழல் சுளித்தல் - முறித்தல், சினத்தல் சூலை - வயிற்று நோய் சூளை - செங்கல் சூளை சூல் - கர்ப்பம் சூழ் - சூழ்ந்துகொள், சுற்று சூள் - சபதம் சேல் - மீன் சேள் - மேலிடம் சோலி - ரவிக்கை, காரியம் சோழி - பலகரை சோளி - கூடைவகை தவளை - ஓர் உயிரி தவலை - பாத்திரம் தலம் - இடம், பூமி தழம் - தைலம் தளம் - மேடை, மாடி வீட்டின் அடுக்கு தழை - தாவர உறுப்பு தலை - மண்டை தளை - விலங்கு தாலம் - உலகம், தேன் தாளம் - இசைக்கருவி, ஜதி தாலி - மங்கலநாண் தாழி - கடல், குடம், பரணி பெரியபாண்டம் தாளி - தாளித்தல், பனைதால் - நாக்கு, தாலாட்டு தாழ் - தாழ்தல், குனிதல் தாள் - முயற்சி, பாதம், ஆதி, படி, காகிதம். துலக்கம் - ஒளி, தெளிவு துளக்கம் - அசைவு, வருத்தம், கலக்கம், ஒளி துலம் - கோரை, கனம் துளம் - மாதுளை, மயிலிறகு துலி - பெண் ஆமை துழி - பள்ளம் துளி - மழைத்துளி, திவலை, சிறிய அளவு துலை - ஒப்பு, கனம் துளை - துவாரம், வாயில் தூலி - எழுதுகோல், எழுத்தாணி தூளி - புழுதி, குதிரை தெழித்தல் - கோபித்தல், முழங்குதல், அதட்டுதல், நீக்குதல், ஆரவாரித்தல் தெளித்தல் - விதைத்தல், சபதம், கூறல், விதைத்தல் தெல் - அஞ்சுதல் தெள் - தெளிவான தோலன் - அற்பன் தோழன் - நண்பன் தோலி - பிசின், ஒருவகை மீன் தோழி - பாங்கி, நட்பால் நெருக்கமானவள் தோளி - அவுரி (ஒருவகை குத்துச்செடி), அரக்கு தோல் - சருமம், வனப்பு, விதையின் மேல்பகுதி தோள் - புயம், வீரம் நலன் - நலம், அழகு, புகழ், இன்பம், நன்மை, குணம், நளன் - தமயந்தியின் கணவன், ஓர் அரசன் நலி - நோய் நளி - குளிர்ச்சி, பெருமை நலிதல் - நலிந்துபோதல், தோற்றல் நளிதல் - செறிதல், பரத்தல், ஒத்தல் நல் - நல்ல நள் - இரவு, நடு, நள்ளிரவு நாலம் - பூவின் காம்பு நாழம் - இழிவுரை, வசவு நாளம் - பூந்தண்டு, உட்துளை, ரத்தநாளம் நாலி - முத்து, கந்தை ஆடை நாழி - உள்தொளையுள்ள பொருள், ஒருபடி, ஏர், அம்பறாத்துணி, நாடா, பூரட்டாதி நாளி - கல், நாய் நாலிகை - மூங்கில், அடுப்புச்சந்து நாழிகை - வட்டம், கடிகாரம் நால் - நான்கு நாழ் - குற்றம், செருக்கு நாள் - காலம், திதி நீலம் - ஒரு நிறம், கருங்குவளை, இருள் நீளம் - நெடுமை (நீண்ட), தாமதம் நீல் - நீலம், காற்று நீள் - நீளம், ஒளி பலம் - கிழங்கு, வலி, நெற்றி, சக்தி, சேனை, வன்மை, உறுதி, எடை பழம் - கனி, முதுமை பல்லி - சிற்றூர், இடையர் ஊர், உழுகருவி, ஓர் உயிரி, வண்டியுறுப்பு பள்ளி - இடைச்சேரி, புத்தர்கோயில், குறும்பன், மருதநிலத்தூர், படுக்கை, பள்ளிக்கூடம் பலி - பலியிடுதல், பலியுயிர் பழி - குற்றம் பால் - திரவ உணவு, பகுப்பு, இயல்பு பாழ் - வீண், வெறுமை பீழை - துன்பம் பீளை - கண் அழுக்கு புலி - காட்டு விலங்கு புளி - புளியமரம், புளியங்காய் புலை - புலால், ஊன், கீழ்மை புழை - துளை, வாயில், நரகம் புகல் - அடைக்கலம் புகழ் - பெருமை புல் - அற்பம், கலவி, புல்பூண்டு புள் - பறவை பூலம் - புற்கட்டு பூளம் - பூவரசு பூழை - துவாரம், கோபுரவாயில் பூளை - பூளைச்செடி, இலவம் பஞ்சு பாலி - தானியக் குவியல், தூற்றாத தானியம் பாழி - கொடுத்தல், ஈதல் பாளி - வரப்பு, எல்லை பாலிவு - அழகு, நிறைவு பாழிவு - பொழிதல், மேன்மை போலி - பொய், வஞ்சகம், ஒப்பு போளி - இனிப்புப் பண்டம் பொலிதல் - செழித்தல், மங்கலமாதல் பொழிதல் - ஈதல், கொடுத்தல், சொரிதல், பெய்தல், நிறைதல் மலம் - அழுக்கு, பாவம் மழம் - இளமை, குழந்தை மலை - குன்று, பொருப்பு, வெற்பு,சிகரம் மழை - மழைநீர், குளிர்ச்சி, மேகம் மலைத்தல் - வியத்தல், தடுமாறுதல் மழைத்தல் - மழை பெய்திருத்தல், குளிர்ந்திருத்தல் மல்லிகை - மாலை, கழுத்தணி, வரிசை மாளிகை - அரண்மனை, கோயில் மாலை - அந்திப்பொழுது, பூமாலை மாழை - மயக்கம், இளமை, அழகு மாளை - புளியம்பட்டை மால் - திருமால், மயக்கம், அருகன், இந்திரன், பெருமை, மேகம் மாள் - இறத்தல், சாதல் (இற,சாவு) முலை - உடலிலுள்ள ஓர் உறுப்பு முழை - குகை முளை - முளைத்தல், தறி, ஆப்பு, அங்குசம், இளமை, தண்டு, மூங்கில் முழி - விழி (விழித்தல்) முளி - மரக்கணு, விரல்முளி, வாட்டம் மூலி - மூலிகை, மரம், வேருள்ளது மூழி - அகப்பை, சோறு, நீர்நிலை, கோணம் மூலை - இரு கோடுகள் சந்திக்கும் இடம் மூளை - மண்டைக்குள் இருக்கும் ஓர் உறுப்பு(முதன்மைப் பகுதி) மெல்ல - மென்று தின்பது மெள்ள - மெதுவாக மாலி - மொளலி கிரீடம் மாழி - மேழி, கலப்பை மாளி - துணிமூட்டை வலம் - சுற்றுதல், வலப்பக்கம், வெற்றி வளம் - வளமை, அழகு வலவன் - திருமால் வளவன் - சோழன், வேளாளன் வலன் - ஓர் அரசன், வெற்றி, வல்லவன் வளன் - செழுமை, வளப்பன் வழப்பம் - வழக்கம், இயல்பு வளப்பம் - வளமை, செழிப்பு வலி - நோய், வலிமை, துன்பம் வழி - நெறி, பாதை, தடம், உபாயம் வளி - காற்று வலை - மீன் முதலியன பிடிக்கும் ஒரு கருவி வழை - சுரபுன்னை, புதுமை, இளமை வளை - கை வளையல், எலி வளை வல் - வலிமை, விரைவு, திறமை வள் - ஒலிக்குறிப்புச் சொல் வல்லம் - வாழை, ஓர் ஊர் வள்ளம் - மரக்கலம், படகு, அளவு, தொன்னை வல்லி - பூமி, பெண், பிரிதல், படர் கொடி வள்ளி - வள்ளியம்மை, ஆபரணம், சந்திரன் வலு - வலிமை, பலம், பற்று வழு - குற்றம், தவறு, பழிப்புரை, கேடு வளு - இளமை, இளைய வாலி - கிஷ்கிந்தை அரசன் (இராமாயணம்) வாழி - வாழ்க (எனவாழ்த்துதல்) வாளி - அன்பு, வட்ட வாள், வீரன், ஒரு காதணி வாலை - இளம்பெண், திராவகம் வடிக்கும் பாத்திரம், ஒரு சக்தி வாழை - வாழைமரம் வாளை - வாளை மீன் வால் - விலங்குகளின் ஓர் உறுப்பு வாழ் - வாழ்வாயாக (என்று வாழ்த்துதல்) வாள் - போர்வாள், நீண்டகத்தி விலா - விலா எலும்பு விழா - திருவிழா, கொண்டாட்டம் விளா - இளமை, வெண்மை, நிணம் விழி - கண், கருவிழி விளி - கூப்பிடு, அழை, ஏழிசையில் ஒன்று விலை - மதிப்பு, விலைக்கு விற்றல் விழை - விரும்பு, ஆசைப்படு விளை - ஒரு மீன்வகை, விளைவி (விளைச்சல்) விலக்கு - விலக்கி விடு, தவிர் விளக்கு - விளக்கமாகச் சொல், தீபம் விலங்கு - பூட்டு, கை, கைகளைப் பிணிக்கும் கருவி, மிருகம் விளங்கு - திகழ் (திகழ்தல்), சிற்றரத்தை (மூலிகை வகை) வெல்லம் - சக்கரைக்கட்டி, கருப்பட்டி வெள்ளம் - மிதமிஞ்சிய நீர்பெருக்கு வேலம் - வேலமரம், தோட்டம் வேழம் - யானை, கரும்பு, மூங்கில் வேல் - வேலாயுதம் வேள் - வேளிர் குலத்தவன், மன்மதன், ஆசை வேலை - பணி, கடல் வேளை - பொழுது, நேரம், ஒருவகைக் கீரை ர, ற பொருள் வேறுபாடு அர - பாம்பு அற - தெளிய, முற்றுமாக அரவு - பாம்பு அறவு - அறுதல், தொலைதல் அரம் - ஒரு கருவி அறம் - தர்மம், நீதி, கற்பு, புண்ணியம், கடமை, அறநூல், துறவறம் அரி - திருமால், அரிசி, அழகு, அரிதல், பன்றி, வண்டு, கடல், தகடு, சிவன் அறி - அறிந்துகொள் அரிய - கிடைத்தற்கு அரிதான, கஷ்டமான அறிய - அறிந்துகொள்ள, தெரிந்துகொள்ள அரன் - சிவன் அறன் - தர்மம், அறக்கடவுள் அரிவை - பெண் (7 பருவத்துள் ஒன்று. 18 வயதுக்கு மேல் 25 வயதுக் குட்பட்ட பெண்) அறிவை - அறிவாய் அருகு - புல்வகை (அருகம்புல்), அண்மை அறுகு - குறைந்து போதல் அக்கரை - அந்தக் கரை அக்கறை - ஈடுபாடு அரை - பாதி, மேகலை, வயிறு, ஒரு மரம் அறை - வீட்டின் பகுதி, அடி, பாத்தி, ஒலி, பாசறை, சொல், குகை, வஞ்சனை, மாளிகை அரைதல் - தேய்தல் அறைதல் - அடித்தல், சொல்லுதல் அப்புரம் - அந்தப் பக்கம் அப்புறம் - பிறகு அர்ப்பணம் - உரித்தாக்குதல் அற்பணம் - காணிக்கை செலுத்துதல் அரு - உருவமற்றது அறு - துண்டித்துவிடு, அறுத்துவிடு அருமை - சிறப்பு, அன்பு, இன்மை, சுலபத்தில் கிடைக்காதது அறுமை - நிலையின்மை, ஆறு ஆரு - குடம், நண்டு ஆறு - ஒரு எண், வழி, சமயம், தன்மை, நதி, ஒழுக்கம், பக்கம், நிலை ஆர - நிறைய, அனுபவிக்க ஆற - சூடு ஆற (குறைய) ஆரல் - ஒருவகை மீன் ஆறல் - சூடு குறைதல் இரத்தல் - யாசித்தல் இறத்தல் - இறந்துபோதல், சாதல் இரகு - சூரியன் இறகு - சிறகு இரக்கம் - கருணை இறக்கம் - சரிவு, மரணம் இரங்கு - கருணைகாட்டு இறங்கு - கீழிறங்கி வா இரவம் - இரவு இறவம் - இறால் மீன் இரவி - சூரியன், எருக்கு, மலை, வாணிகத்தொழில் இறவி - இறத்தல் இரவு - இரவு நேரம், யாசித்தல் இறவு - மிகுதி, இறால்மீன், இறுதி, தேன்கூடு, சாவு, முடிவு, நீக்கம் இரை -ஒலி, உணவு இறை - கடவுள், அணு, அரசன், ரேகை, சந்து, கடமை, தலைமை, விடை, உயரம், மூலை இரு - இரண்டு, பெரிய, உட்கார், அமர்ந்துகொள் இறு - ஒடி, கெடு, சொல்லு இரும்பு - கடிவாளம், கிம்புரி, ஆயுதம், ஓர் உலோகம் இறும்பு - வண்டு, சிறுமலை இருப்பு - கையிருப்பு, இருப்பிடம், ஆசனம், நிலை, பொருள், முதல் இறுப்பு - வடிப்பு இருத்தல் - அமர்ந்திருத்தல், காத்திருத்தல் இறுத்தல் - வடித்தல், செலுத்தல், எறிதல், கடன் கொடுத்தல், பதில்கூறல், முடித்தல், முறித்தல் இருக்கு - மந்திரம், ரிக் வேதம் இறுக்கு - அழுத்து, இறுக்கிக்கட்டு இரைத்தல் - ஒலித்தல், மூச்சுவாங்குதல் இறைத்தல் - சிதறுதல், மிகு செலவு உரவு - அறிவு, ஒலி, மிகுதி, வலி, ஞானம், விடம் உறவு - நட்பு, சுற்றம், எறும்பு உரவோர் - அறிஞர், முனிவர் உறவோர் - சுற்றத்தார், அடைந்தோர் உரி - தோல், மரப்பட்டை, அரைப்படியளவு, உரிச்சொல்,கொத்துமல்லி உறி - உறிவெண்ணெய், தூக்கு உரு - வடிவம், அழகு, உடல், மரக்கலம், நிறம், அச்சம், பெருமை, மேன்மை உறு - மிகுதி உருக்குதல் - இளக்குதல், மெலியச் செய்தல் உறுக்குதல் - சினத்தல், அதட்டுதல் உரை - புகழ், விளக்கவுரை, நூல், பொன்மாற்று, அறிவுரை, சொல் உறை - இடம், பண்டம், பொருள், மருந்து, பாலில் இடும் பிரை, துளி, மழை, ஆடை, துன்பம், பாம்பின் விஷப்பை உரைப்பு - தங்குதல், தோய்தல் உறைப்பு - காரம், கொடுமை உரையல் - சொல்லல் உறையல் - மாறுபாடு, பிணக்கு உரிய - உரிமையான உறிய - உறிஞ்ச ஊரல் - ஊர்தல், கிளிஞ்சல், ஒருவகைப் பறவை ஊறல் - தினவு, ஊற்று, சாறு, வருவாய், ஊறுதல், களிப்பு ஊரு - அச்சம், தொடை ஊறு - இடையூறு, துன்பம், காயம் உறுதல், தீண்டல், குற்றம், புண், கொலை எரி - தீ, கார்த்திகை, பிரபை, இடபராசி, நெருப்பு, நரகம், வெம்மை, கந்தகம் எறி - விடுதல், எறிதல், குறிப்பாகக் கூறுதல் ஏர - ஓர் உவமஉருபு ஏற - மிகுதி, உயர (ஏறுதல்) ஏரி - நீர்நிலை, குளம் ஏறி - உயர்ந்த, மேலே ஏறி ஒரு - ஒன்று, ஒப்பற்ற, ஆடு ஒறு - தண்டி, அழி, இகழ் ஒருத்தல் - ஆண் விலங்குகளின் பொதுப்பெயர் ஒறுத்தல் - தண்டித்தல், துன்புறுத்தல், வருத்துதல், வெறுத்தல், கடிதல், இகழ்தல், குறைத்தல் ஒருவு - நீங்கு ஒறுவு - வருத்தம், துன்பம் கரடு - மரக்கணு, மணிக்கட்டு, முருடு, வளர்ச்சியற்றது கறடு - தரமற்ற முத்து கரம் - கிரணம், விஷம், செயல், கை, கழுதை கறம் - கொடுமை, வன்செய்கை சிகரம் - மலை உச்சி